Om föreningen

HoF är en intresseförening och stödorganisation för HBT-personer i försvaret.

HoF arbetar sedan 2001 aktivt med information, utbildning och opinionsbildning utifrån ett HBT-perspektiv inom försvarsfamiljen. Det vill säga de myndigheter som faller under Försvarsdepartementets ansvarsområden liksom frivilligorganisationerna.

HoF är en medlemsstyrd ideell organisation som bygger på värderingar som värnar om grundläggande demokratiska principer, respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. HoF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

HoF har till uppgift att förena och företräda HBT-personer inom försvarsfamiljen, samt tillvarata deras intressen.

För HBT-personer i Försvaret

Det är ett gemensamt ansvar för hela samhället att de individer som väljer att utbildas och arbete inom försvaret och närliggande uppdragsstyrda inrättningar får ett erkännande efter sina förmågor och kvalifikationer. Därför är det inte bara ett arbetsgivaransvar utan ett samhällsansvar att ständigt belysa ojämlikhet och ojämställdhet som hindrar personal från utveckling på grund av intolerans mot en avvikande norm i sexuell läggning, könsuttryck och könsöverskridande identitet. Ingen ska, mot sin vilja, tvingas att dölja sin identitet. Samhället måste därför visa sitt stöd för våra statsanställda och frivilliga. Ett första steg är att lyssna till deras tankar, idéer och erfarenheter om hur deras situation kan stärkas och värnas, utifrån ett HBT-perspektiv.

Grunden för HoF är därför att förena och företräda HBT-personer inom försvarsfamiljen samt samla deras röster till en.

Jämlikhet och mångfald

Försvaret får inte vara ett undantag från samhällets bärande principer om allas lika värde och rättigheter. Försvaret ska gå i täten för en jämlik arbetsplats där individer oavsett religionstillhörighet, etnicitet, ålder, funktionshinder, könsidentitet, kön eller sexuell läggning ges samma chans att trivas och utvecklas på sin arbetsplats. De demokratiska rättigheterna och principerna måste vara en självklarhet för alla anställda i myndigheterna. Än mer då de anställda och frivilliga är satta att skapa motståndskraftiga system och försvar från system och aktörer som hotar dessa principer.

Det är viktigt att alla personer ges möjlighet att utifrån sina individuella förutsättningar utföra sitt arbete och bidra till utvecklingen av sin arbetsplats. HoF är övertygad om att mångfald berikar och utvecklar försvaret. Myndigheterna måste därför arbeta aktivt, tillsammans med det övriga samhället, för att skapa en arbetsplats som speglar hela samhället – i sin attraktion, i sin rekrytering och i det inre myndighetslivet, i Sverige liksom utomlands.

Information och rådgivning

Försvaret har både civil och uniformerad personal. I vissa fall innebär det en beredskap på att ge sitt liv för de av samhället beslutade demokratiska principerna och värderingarna. Det är därför viktigt att information om yrket och vad som förväntas av personalen delges i samband med rekryteringen; vilka värderingar som var och en väntas arbeta för att stärka eller i yttersta fall försvara. Myndighetens inre liv måste kommuniceras utåt för att få en återkopplande ställning till samhället i övrigt och därigenom attrahera, rekrytera och behålla rätt personal, oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck.

HoF arbetar för att den information som når blivande elever och personal ska vara nyanserad och verklighetsförankrad. Den ska på ett adekvat vis återspegla den verklighet som möter personalen i försvaret och ska synliggöra HBT-personer. HoF ska vara rådgivande till blivande elever och personal som söker information eller stöd utanför myndigheterna. Till myndigheterna ska HoF aktivt erbjuda stöd i utformningen av information för att fånga HBT-perspektivet.

Oberoende granskning

Det krävs särskild oberoende granskning och utvärdering av försvarets utbildningar, genomförda uppdrag och myndigheternas interna styrningar och riktlinjer för en inkluderande vardag för alla elever och anställda. Insynen i försvaret är i vissa fall begränsad, och även om detta i vissa fall kan vara berättigat, är behovet av granskning och en konstruktiv dialog med myndigheten av yttersta vikt för hela försvaret. HoF samlar HBT-personers upplevelser och åsikter och är på så vis en viktig samtalspartner i det gemensamma arbetet att förbättra arbetsförhållandena inom försvarsfamiljens myndigheter och frivilligverksamhet.

Utbildningskvalité och arbetsmiljöförhållanden

För all personal och alla elever i försvaret är arbetsmiljön och utbildningens kvalité viktiga frågor. Personlig utveckling och ett inkluderande klimat är viktiga faktorer i en, till delar, utmanande miljö. Välmåendet för HBT-personer får aldrig äventyras och finner stöd i både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagstiftningen. Utbildningskvalitén och arbetsförhållandena måste, från den första dagen, vara tydligt riktad mot de uppsatta utbildningsmålen och utformas i dialog med elever och anställda. Ett tydligt integrerat förhållningssätt för jämställdhet och jämlikhet ska finnas i utbildningar och fortbildningar, samt återspeglas i lokala och centrala planer för hur integreringen ska gå till.

Ömsesidig respekt för individen och ständigt förbättringsarbete måste vara stående frågor i hela försvaret, i synnerhet då utbildning och skarp insats har tydliga kopplingar i försvaret. Vad vi övar på ska återspegla den verklighet som möts i skarp verksamhet, med jämställda och jämlika förhållanden för elever och anställda, i syfte att bemöta en befolkning i nöd, kris eller under hot jämställt och jämlikt.

HoF arbetar för att stärka elevers och anställdas roll i det kontinuerliga utbildnings- och säkerhetsarbetet och arbetar för att organisationens ställda uppgifter, krav och genomföranden präglas av ett HBT-perspektiv, transparens i beslutsprocessen och med tydligt ansvarsutkrävande före, under och efter genomförande av ställda uppgifter.

I internationell tjänst

De politiska motiven till en svensk militär insats är inte en fråga för HoF. Emellertid är det av största vikt att det är säkerhetsläget i insatsen som måste vara den avgörande faktorn i bedömningen av insatsens omfattning vad gäller numerär och utrustning. Vidare genomföra säkerhetsbedömningar för HBT-personer i den internationella miljön och en arbetsplan för hur HBT-personer ska kunna arbeta säkert och ha möjligheten att leva öppet.

HoF arbetar för att Memorandum of Understandig, MoU, ska präglas av ett HBT-perspektiv. HoF arbetar också för att försvaret utarbetar planer och styrning för hur HBT-personer ska kunna leva säkert och öppet i sin tjänst i en internationell miljö. Det ska inte vara någon tvekan att försvarets anställda och elever ska ha ett starkt uttalat stöd från respektive myndighets ledning, även i en de förhållanden mellan länder som tydligt visar på olika syn på allas lika rätt och okränkbara värde utifrån diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning.

Sjuk- och hälsovård i försvaret

Samhället har kommit långt kring kunskapen och förståelsen för HBT-personers liv och förutsättningar. Försvarets samtliga hälsovårdsinrättningar och de inrättningar som myndigheter ingått avtal med, ska därför präglas av modern forskning och riktlinjer i bemötandet av HBT-personer inom försvaret. Detta gäller såväl under rekrytering som under tiden personen är elev och/eller anställd.

HoF arbetar för att försvarets medicinska bedömningar och bemötanden ständigt taktas in med modern forskning som rör HBT-personers hälsotillstånd.

Lokala frågor och initiativ

Försvaret är spritt över hela riket med olika lokala förhållanden och förutsättningar för ett fruktsamt HBT-arbete. Engagemang föds ur behovet av att driva på utvecklingsarbeten inom försvaret. HBT-frågor är inget undantag. Däremot kan tröskeleffekten minskas om myndigheter själva uppmuntrar till HBT-arbete lokalt, genom sitt arbetsgivaransvar. På det viset utveckla respektive myndighets HBT-kompetens och skapa ett bättre arbetsklimat/utbildningsklimat där HBT-personer upplever erkänsla och känner att de kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper i frågan.

HoF arbetar för att uppmuntra lokala föreningar utom myndighetens ansvar liksom inom myndighetens ansvar. Genom att agera som stöd vid utvecklingen av lokala initiativ och/eller frågeställningar skapas ett sammanhållet nätverk mellan olika lokala föreningar. HoF arbetar för att ett sådant nätverk formaliseras av försvaret själva.