Stadgar

Föreningen HoF – Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret

(Stadgarna tagna vid årsmöte 2003-10-25. Stadgarna justerades vid extra årsmöte 2006-02-11 och årsmöte 2006-10-21 samt vid årsmöte 2013-02-20 och extra årsmöte 2013-05-17)

§ 1 Föreningens FIRMA

Föreningens firma är ”Föreningen HoF – Homo-, bi- och transpersoner i Försvaret” och den utgör en IDEELL FÖRENING.

§ 2 Föreningens ÄNDAMÅL

Mom 1: Föreningen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Föreningen verkar självständigt i förhållande till Försvarsmakten.

Mom 2: Föreningens övergripande mål är att verka för en förbättrad situation för homo-, bioch transpersoner i försvaret.

Härvid finns följande delmål:

 • Att utgöra informellt nätverk för HBT-personer i Försvarsmakten, inklusive närstående myndigheter (FHS, FMV, TRM, FOI och FRA), omfattande samtliga personalkategorier.
 • Att utgöra en resurs för Försvarsmakten, inklusive närstående myndigheter (FHS, FMV, TRM, FOI och FRA) vid behov av kompetens i HBT-frågor.
 • Att delta i den offentliga debatten samt vid diverse officiella arrangemang.

Mom 3: Verksamheten syftar till att skapa kontakter gentemot Riksdag, Regering, Försvarsmakten, andra myndigheter, organisationer och privatpersoner, för att höja kunskapsnivån i HBT-relaterade frågor samt i förlängningen uppnå en reell attitydförändring. Mom 4: Föreningen skall förse medlemmar med information som främjar föreningens syften och mål.

§ 3 Föreningens SÄTE

Föreningen har sitt säte i STOCKHOLM, men skall verka över hela landet.

§ 4 MEDLEMSKAP

Mom 1: Medlemskap beviljas enskilda personer, vilka ansluter sig till föreningens övergripande syften och mål.

Följande medlemskap finns:

 • Medlem: FM-anställd, GMU och hemvärnskontrakterade eller individer med tydlig koppling mot FM eller dess stödverksamhet.
 • Stödmedlem: övriga som sympatiserar med föreningens övergripande syften och mål
 • Hedersmedlem: person som gjort betydande insatser för föreningen kan av styrelsen utses till hedersmedlem

Mom 2: Medlem/stödmedlem erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift.

Mom 3: Medlemskap löper kalenderårsvis och medlemsavgift erläggs normalt före januari månads utgång. Nya medlemmar betalar i samband med inträde i föreningen.

§ 5 ORGANISATION

Mom 1: Föreningens organisation består av:

 • Årsmöte
 • Extra årsmöte
 • Styrelse
 • Revisor jämte suppleant
 • Valberedning

Medlemsmöten genomförs i den omfattning och med de teman som styrelsen finner lämpligt, och som är förenligt med föreningens övergripande syften och mål.

Tid, plats och program för medlemsmöte bör bekantgöras minst en (1) månad i förväg på föreningens hemsida samt på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

Därutöver ska en kontinuerligt uppdaterad hemsida på Internet finnas för att underlätta kontakt och informationsspridning.

§ 6 VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR och REVISION

Mom 1: Verksamhetsåret är detsamma som kalenderår.

Mom 2: Föreningens räkenskaper förs 1 januari – 31 december och skall, jämte bokslut, granskas av, på årsmötet, utsedd revisor.

§ 7 ÅRSMÖTE & EXTRA ÅRSMÖTE

Mom 1: Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall äga rum före februari månads utgång.

Mom 2: Datum för årsmötet skall meddelas minst två (2) månader i förväg på föreningens hemsida samt på annat sätt som styrelsen finner lämpligt. Datum för extra årsmöte skall meddelas minst en (1) månad i förväg på föreningens hemsida samt på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

Mom 3: Medlemmar och stödmedlemmar kallas till extra årsmöte för behandling av särskilda frågor, om styrelsen så beslutar eller om minst en tiondel (1/10) av anslutna medlemmar (ej stödmedlemmar) så begär.

Mom 4: Kallelse, med erforderliga handlingar, till årsmöte och extra årsmöte, skall vara ansluten medlem och stödmedlem tillhanda senast två (2) veckor före sammanträdet.

Mom 5: Årsmötet behandlar av styrelsen väckta propositioner. Därutöver äger medlem och stödmedlem rätt att genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast fyra (4) veckor före årsmöte. Vid årsmöte respektive extra årsmöte får beslut endast fattas i den eller de frågor som klart framgår av kallelsen till mötet.

Mom 6: Dagordning vid årsmöte skall omfatta minst följande punkter:

Öppnandet

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Fastställande av röstlängd

Val av två (2) justerare tillika rösträknare

 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Föredragning och godkännande av revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
 • Fastställande av medlemsavgift (för nästkommande verksamhetsår)
 • Beslut om arvode för styrelse och revisorer
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter (minst fyra (4) ledamöter och minst en (1) suppleant)
 • Val av revisor jämte suppleant
 • Val av valberedning bestående av två (2) personer varav en sammankallande
 • Behandling av styrelsens propositioner och stadgeenligt väckta motioner
 • Övriga frågor
 • Avslutandet

Mom 7: Medlem (ej stödmedlem) har rösträtt.

Medlem som ej kan närvara vid årsmöte/extra årsmöte kan låta sig företrädas av annan medlem genom fullmakt. Medlem får, genom fullmakt, företräda maximalt två (2) andra medlemmar. Fullmaktsgivarens namnteckning skall vara bevittnad av minst en (1) person.

Stödmedlem har yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte och extra årsmöte.

Mom 8: För alla beslut gäller enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring och upplösning, då två-tredjedels (2/3) majoritet krävs. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

Mom 9: Protokoll skall föras vid årsmöte och extra årsmöte. Detta skall vara justerat senast fyra (4) veckor efter mötet. När protokollet har justerats skall detta, samt upplysning om var protokollet finns tillgängligt, meddelas på sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 8 STYRELSE

Mom 1: Styrelsen väljs för ett (1) verksamhetsår i taget.

Mom 2: Styrelsen består, utöver ordföranden, av minst fyra (4) ordinarie ledamöter och minst en (1) suppleant. Ständigt adjungerad till styrelsen är en representant för Föreningen Svensk Soldat. Därutöver äger styrelsen rätt att adjungera representant från förening med Försvarsmaktskoppling som i övrigt stödjer föreningens ändamål.

Mom 3: Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, kassör och en sekreterare samt utser två (2) firmatecknare, som var för sig äger rätt att teckna föreningens firma.

Mom 4: Ordföranden kallar till styrelsesammanträden. För att vara beslutsmässig krävs att minst tre (3) ledamöter (ordinarie eller suppleant) är närvarande.

Mom 5: Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per verksamhetsår.

Mom 6: Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en (1) ledamot, som utses av styrelsemötet. Protokoll från styrelsemöte skall föras i nummerföljd.

Mom 7: Protokoll från föreningens årsmöten, extra årsmöten och styrelsemöten, föreningens räkenskaper, inklusive verifikationer, samt medlemsregister skall förvaras på ett betryggande sätt.

§ 9 STADGEÄNDRING

Mom 1: Ändring av dessa stadgar sker genom beslut vid årsmöte och extra årsmöte enligt § 7 mom 2 och 3,

Mom 2: Mellan möten där beslut om stadgeändring tas, skall en tidsperiod om minst sex (6) veckor löpa.

Mom 3: Beslut i fråga om stadgeändring kräver 2/3-majoritet.

§ 10 UTESLUTNING

Mom 1: Ansluten medlem/stödmedlem som bryter mot dessa stadgar, motarbetar föreningens syfte, mål eller inriktning, skadar dess anseende eller ej betalar beslutad medlemsavgift, kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. I avvaktan härpå kan styrelsen fatta interimistiskt beslut.

§ 11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Mom 1: Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut vid två (2) årsmöten, varvid 2/3- majoritet erfordras.

Mom 2: Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till av årsmötet beslutat ändamål